Iné príbehy

Manuál advokačného poradenstva

Úvodné slovo

Detí, ktoré počas plnenia povinnej školskej dochádzky potrebujú z rôznych dôvodov individuálny prístup učiteľov, špecifickú úpravu vzdelávacieho prostredia či špecializovanú odbornú pomoc, z roka na rok pribúda. Deti s rôznymi zdravotnými diagnózami, s poruchami v učení a v správaní už nie sú v školách raritou, ale bežným javom. Napriek tomu ich školy stále vnímajú ako problém, s ktorým si pedagógovia nevedia poradiť.

Často pozorovaná neschopnosť bežnej základnej školy vytvoriť deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vhodné vzdelávacie podmienky však nie je na Slovensku považovaná za chybu školského systému. Naopak, v našej krajine ešte stále veríme, že zdrojom problémových situácií sú deti, nie nepružný školský systém.

Učitelia, špecialisti, pracovníci ministerstva školstva, ale aj laická verejnosť podliehajú ilúzii, že je všetko v poriadku a že ak sa niekde rodičia žiaka stretnú s neprofesionálnym prístupom zo strany školy, ide skôr o ojedinelý prípad. Príbehy, ktoré sme zozbierali, však naznačujú, že situácia je omnoho vážnejšia. Ilustrujú typické situácie, v ktorých sa deti v školách ocitajú a odhaľujú, že problémy, na ktoré narážajú, nemajú charakter zriedkavého pochybenia, ale systémovej chyby.

Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, medzi ktoré sa radia aj deti so zdravotným znevýhodnením a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, majú na Slovensku k dispozícii viaceré formy pomoci a podpory. Zriaďujú sa pre ne špeciálne školy a špeciálne triedy, majú k dispozícii špeciálnych pedagógov, psychológov a asistentov. Zároveň im je ponúkaná možnosť vzdelávať sa spoločne s ostatnými vrstovníkmi v bežných základných školách. Rodičia si teda môžu vybrať. Ako však vidno na konkrétnych príbehoch, školská integrácia na Slovensku naráža  na množstvo prekážok, ktoré slobodnú voľbu rodičov výrazne okliešťujú.

V našich školách funguje veľa vecí iba formálne. V skutočnosti sa nie všetky pravidlá dodržiavajú a pomoc, ktorú deti a ich rodičia očakávajú, často neprichádza. Niekedy je to dokonca práve škola, ktorá deťom s rôznymi ťažkosťami v učení namiesto podania pomocnej ruky život ešte viac skomplikuje. Napriek tomu sa však nájdu aj príklady dobrej praxe, ktoré ukazujú, že ak škola naozaj chce, dokáže aj v skostnatenom školskom systéme vyjsť deťom v ústrety. Škoda len, že sú tieto príklady skôr výnimkou potvrdzujúcou pravidlo a nie väčšinovým javom.

Začítajte sa do dvanástich príbehov detí, z ktorých každý popisuje inú problémovú situáciu. Príbehy prerozprávali rodičia, učitelia alebo deti samotné. Všetky príbehy sú autentické, niektoré z nich už boli zverejnené v médiách alebo na blogoch. V niektorých prípadoch sme deťom zmenili mená a príbeh upravili tak, aby sme rešpektovali anonymitu rodiny. Vo všetkých príbehoch sú však udalosti popísané pravdivo.

Ku každému príbehu sme pripojili aj odborné pohľady – právny, pedagogický a psychologický. Osvetlením problémových situácií z troch rôznych uhlov sme sa snažili o ich komplexnejšie vysvetlenie. Dúfame, že v odborných komentároch nájdu cenné rady nielen rodičia, ale aj učitelia.

Svet detí so zdravotným znevýhodnením a ich autentické skúsenosti s inkluzívnym vzdelávaním v bežných školách  v rôznych krajinách Európy ilustrujeme výrokmi Charlotte a ďalších mladých ľudí z rôznych krajín Európy, ktoré uvádzame v podobe, v akej boli zachytené v rámci ich vypočutia v Európskom parlamente. Odborné komentáre, ktoré sme k nim pridali, rámcujú tému integrácie a inkluzívneho vzdelávania a vysvetľujú, v čom sú tieto prístupy odlišné.

Ďalšími príbehmi poukazujeme na konkrétne situácie, v ktorých sa ocitajú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školách na Slovensku.

Dyslektička Laura sa v škole veľmi snažila uspieť, no neprofesionálny prístup učiteľky ju stále zrážal  na kolená.

Ondrej sa v škole pasoval s podobnými ťažkosťami v učení, až ho učenie celkom prestalo tešiť. Rodičia ho napokon zo školy radšej vzali a začali ho vzdelávať doma.

Ema bojovala s opačným problémom – v škole sa jej páčilo a rada by v nej ostala, no učitelia ju po šiestich rokoch odmietli vzdelávať.

Podobnú skúsenosť zažila aj Mali, ktorá prišla na Slovensko z cudziny. V škole narazila na bariéru nepochopenia a odmietnutia.

S rasovými predsudkami zo strany učiteľov sa stretla aj Stela, adoptované rómske dievčatko, ktoré však malo napokon celkom iný problém, ako učitelia stereotypne predpokladali.

Zinka,Jurko a Lujza sú zas deti, ktoré sa do bežnej školy možno nikdy nedostanú. Nechcú ich totiž prijať ani do špeciálnych škôlok a škôl.

Problémy s prijatím do škôlok a základných škôl však majú aj deti, ktoré sa od svojich rovesníkov na prvý pohľad v ničom neodlišujú. Hovorí o tom príbeh malého diabetika Mareka.

Rodičia Patrika sú vystavení podobnej neistote. Nevedia kam zapísať syna do školy, pretože im nikto nevie poradiť.

Na druhej strane príbehy BibyMaja ukazujú, ako sa môže integrácia zdravotne znevýhodneného dieťaťa v škole podariť. Odkrývajú však zároveň aj bariéry, ktoré ju zbytočne komplikujú.

V záverečnom príbehu Kiky vidno, že aj bežné deti majú svoje problémy, na ktoré škola neraz nevie adekvátne reagovať.

Príbehy detí ilustrujú, že každé dieťa v škole potrebuje individuálny prístup a pomoc pedagógov, bez ohľadu na to, či je alebo nie je zaradené do kategórie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Preto nie je fér žiadať od detí, aby sa prispôsobovali možnostiam školy, ale mali by sme žiadať od škôl, aby sa vedeli adaptovať na potreby detí.

Na príprave a realizácii Iných príbehov v podobe manuálu advokačného poradenstva spolupracovali Zuzana Zimenová, Maroš Matiaško, Ondrej Dostál, Viktor Humaj, Naďa Kršíková, Dušan Sloboda a Peter Dráľ.

Príbehy

Všetky príbehy sú pravdivé. Zmenili sme len mená a miesta.

Charlotte et al.

Charlotte et al.

Vypočutie zdravotne znevýhodnených detí a mládeže v Európskom parlamente

Celý príbeh

Laura

Laura

Príbeh šikanovania dyslektičky na gymnáziu

Celý príbeh

Ondrej

Ondrej

Príbeh dyslektika, ktorý je rád, že bežnú školu mohol vymeniť za domácu

Celý príbeh

Ema

Ema

Príbeh dieťaťa s Downovým syndrómom, ktoré základná škola odmietla ďalej vzdelávať

Celý príbeh

Mali

Mali

Príbeh školou odstrčeného dieťaťa cudzincov na Slovensku

Celý príbeh

Stela

Stela

Príbeh adoptovaného rómskeho dievčatka, ktorého problémy v učení zatienili predsudky učiteľov

Celý príbeh

Zinka, Jurko a Lujza

Zinka, Jurko a Lujza

Príbeh detí s viacnásobným postihnutím, prehliadaných štátom i spoločnosťou

Celý príbeh

Marek

Marek

Príbeh diabetika, o ktorého sa v škôlke nechceli starať naplno

Celý príbeh

Patrik

Patrik

Príbeh dieťaťa, ktorému povrchná diagnostika mohla zničiť život

Celý príbeh

Biba

Biba

Príbeh dievčaťa, ktoré napriek sluchovému postihnutiu úspešne zvládlo vzdelávanie v bežnej škole

Celý príbeh

Majo

Majo

Príbeh vozičkára, pre ktorého sa škola nestala neprístupnou prekážkou

Celý príbeh

Kika

Kika

Príbeh chorľavého dievčatka a nezodpovedného prístupu školy

Celý príbeh

Knižnica

Všetky dokumenty k príbehom na jednom mieste.

Knižnica dokumentov